Η Εταιρεία

Σκοπός της Εταιρείας

H Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας ιδρύθηκε το 1978 κι έχει ως έδρα της την Αθήνα. Σκοπός της ΕΕΕ, σύμφωνα με το καταστατικό της (Άρθρο 2), είναι η προαγωγή της μελέτης του εγκληματικού φαινομένου με την ένωση και τον συντονισμό της προσπάθειας των ασχολουμένων στη θεωρία και στην πράξη με το αντικείμενο τούτο.

Στόχοι της

  • Ο συντονισμός της δραστηριότητά της με τη δραστηριότητα της Διεθνούς Εταιρίας Εγκληματολογίας (ISC).
  • Η συνεργασία της με άλλες διεθνείς ή εθνικές οργανώσεις, κέντρα, ινστιτούτα κλπ, που ασχολούνται με τον αγώνα κατά της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα δε με την Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου.
  • Η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της εγκληματολογίας
  • Η διατήρηση και ανάπτυξη της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ των εγκληματολόγων που διδάσκουν και καλλιεργούν ερευνητικά την εγκληματολογία στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και η υποστήριξη της επιστημονικής τους προόδου.
  • H ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων, σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον, των ασχολούμενων στη θεωρία, την έρευνα, τη διδασκαλία και την πράξη έτσι ώστε να προωθηθεί η εγκληματολογική γνώση.

Μέσα

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας διοργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια και συνέδρια, ενθαρρύνει/υποστηρίζει  την ανταλλαγή Καθηγητών και γενικότερα ειδικών του κλάδου και φοιτητών με άλλες χώρες, προκηρύσσει βραβεία και χορηγεί υποτροφίες, δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα και εκπονεί μελέτες οι οποίες είτε επιδιώκουν σκοπό καθαρά θεωρητικό, είτε προορίζονται για χρήση από τις δημόσιες υπηρεσίες, για τη χάραξη μιας ορθής αντεγκληματικής πολιτικής.

Η πορεία της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας  είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Εγκληματολογίας στην Ελλάδα. Ανασκοπώντας την ιστορία της ΕΕΕ παρατηρεί κανείς και τις εξελίξεις του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου στην  Ελλάδα διότι η ΕΕΕ αποτέλεσε πράγματι το επίσημο βήμα του Έλληνα εγκληματολόγου.

Βραβεία

Α) Βραβείο των καλύτερων Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, θεωρώντας ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της Εταιρείας είναι η ενθάρρυνση νέων επιστημόνων στην ενασχόλησή τους με τις εγκληματολογικές επιστήμες, έχει καθιερώσει ένα βραβείο και δύο επαίνους που απονέμονται αντίστοιχα στις καλύτερες κατ’ έτος ελληνόγλωσσες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εγκληματολογικού περιεχομένου, οι οποίες θα έχουν εκπονηθεί από Ελληνες/ίδες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

 

Β) Βραβείο για τον καλύτερο μαθητή Γυμνασίου και Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.