Πρώτη απονομή βραβείων της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας στις καλύτερες ελληνόγλωσσες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εγκληματολογικού περιεχομένου

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, θεωρώντας ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της Εταιρείας είναι η ενθάρρυνση νέων επιστημόνων στην ενασχόλησή τους με τις εγκληματολογικές επιστήμες, αποφάσισε την καθιέρωση ενός βραβείου και δύο επαίνων που θα απονέμονται αντίστοιχα στις καλύτερες κατ’ έτος ελληνόγλωσσες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εγκληματολογικού περιεχομένου, οι οποίες θα έχουν εκπονηθεί από Ελληνες/ίδες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τη διπλωματική τους εργασία σε 4 αντίτυπα έως την 31.12.2013 ταχυδρομικά στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, οδός Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 (στεγαζόμενα στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου) και ηλεκτρονικά (με μορφή pdf και word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cdspinellis@gmail.com .
Η εργασία θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (ο οποίος πρέπει να είναι άριστα, δηλ. 9/10 ή 10/10) και η ημερομηνία αποδοχής και βαθμολόγησης της εργασίας (που πρέπει να είναι εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013).
Οι εν λόγω διπλωματικές εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, η δε απονομή του Βραβείου, συνοδευόμενη και από χρηματικό ποσό συμβολικού χαρακτήρα, καθώς και των επαίνων, θα γίνει σε ειδική τελετή τον Ιούνιο 2014, όπου θα παρουσιασθούν και οι εργασίες.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ομότ. καθηγήτρια Κ.Δ.Σπινέλλη                                               Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης