Ιδρυτικό Καταστατικό

Εγκρίθηκε με την απόφαση 3779/1978 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

  Άρθρο 1

   Επωνυμία- Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρία Εγκληματολογίας» με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

  Σκοποί- Μέσα

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της μελέτης του εγκληματικού φαινομένου με την ένωση και τον συντονισμό της προσπάθειας των ασχολουμένων στη θεωρία και στην πράξη με το αντικείμενο τούτο.

Το Σωματείο θα συντονίσει τη δραστηριότητά του με τη δραστηριότητα της Διεθνούς Εταιρίας Εγκληματολογίας και θα συνεργαστεί με άλλες διεθνείς ή εθνικές οργανώσεις, κέντρα, ινστιτούτα κλπ, που ασχολούνται με τον αγώνα κατά της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα δε με την Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου.

Το Σωματείο θα επιδιώξει να επιτύχει τους σκοπούς του:

  1. Με την οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων
  2. Με την ανταλλαγή Καθηγητών και γενικότερα ειδικών του κλάδου και φοιτητών με άλλες χώρες
  3. Με  την προκήρυξη βραβείων και τη χορήγηση υποτροφιών
  4. Με επιστημονικά δημοσιεύματα
  5. Με την εκπόνηση μελετών οι οποίες είτε θα επιδιώκουν σκοπό καθαρά θεωρητικό, είτε θα προορίζονται για χρήση από τις δημόσιες υπηρεσίες.
  6. Με κάθε άλλο μέσο που το Δ.Σ. θα έκρινε πρόσφορο

 

Άρθρο 3

Μέλη

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε πρόσωπο που με την επιστημονική ή επαγγελματική του κατάρτιση μπορεί να συμβάλει στους σκοπούς του σωματείου.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου ύστερα από πρόταση δύο μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 4

   Υποχρεώσεις και Δικαιώματα μελών

Κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει  δικαίωμα εγγραφής και την τακτική ετήσια εισφορά των οποίων το ποσό καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 5

Απώλεια ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

1. Με  την αποχώρηση, έπειτα από δήλωση στο Δ.Σ.
2. Με την διαγραφή έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται

        Α. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εισφοράς επί 2 έτη

        Β. Σε περίπτωση επίδειξης συμπεριφοράς ασυμβίβαστης προς τους σκοπούς του σωματείου.

3. Τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με το άρθρο 88 ΑΚ.

  Άρθρο 6 

      Διοίκηση του Σωματείου

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 και 10.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

Μετά την εκλογή των μελών του και μέσα σε 8 μέρες το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τους δε Γραμματείς και τον Ταμία, ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του. Τα δημιουργούμενα κενά στις θέσεις των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας στην εκλογή.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει, τακτικά, τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα, έκτακτα δε, όποτε το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη του. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 μέλη του μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αν προκύψει πάλι ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει τις εξής αρμοδιότητες.

Α. Εκλέγει και παύει το Δ.Σ.

Β. Εκλέγει την Εξελεγκτική επιτροπή

Γ. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Δ.Σ. και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής.

Δ. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω στο Δ.Σ.

Ε. Τροποποιεί το Καταστατικό

Ζ. Διαλύει το Σωματείο

Η. Διαγράφει μέλος για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 88 ΑΚ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, τακτικά, μια φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε σύμφωνα με όσα καθορίζονται πιο κάτω.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνο ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. που καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη εγκρίνουν την λογοδοσία και τον απολογισμό του Δ.Σ. αφού ακούσουν και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ψηφίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό και συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5  τουλάχιστον των μελών του σωματείου η οποία πρέπει να περιέχει το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε 7 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέως.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, είναι σε απαρτία με την παρουσία του ½ των μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μια εβδομάδα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη. Η υπάρχουσα κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσης απαρτία δεν ανατρέπεται αν κατά την διάρκειά της αποχωρήσουν ορισμένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδικά, απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών αν πρόκειται να παρθεί απόφαση για τα εξής θέματα:

Α. Τροποποίηση του καταστατικού

Β. Διάλυση του Σωματείου

Γ. Παύση του Δ.Σ.

Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., για εκλογή Δ.Σ. και για προσωπικό ζήτημα, οπότε είναι μυστικές.

 Άρθρο 9

  Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την ίδια γενική συνέλευση που εκλέγει και τα μέλη του Δ.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή κάνει έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.

  Άρθρο 10

Εκλογές

Για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται αρχαιρεσίες κάθε τρία χρόνια. Ο τρόπος της εκλογής αποφασίζεται από τη γενική Συνέλευση. Οι τέσσερις πρώτοι επιλαχόντες ονομάζονται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. το ίδιο και οι δύο πρώτοι επιλαχόντες στην εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής είναι αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής αυτής. Πριν από τις αρχαιρεσίες η γενική συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εποπτεύει την εκλογή, κάνει την διαλογή των ψήφων και συντάσσει το πρακτικό της εκλογής.

Άρθρο 11

   Πόροι του Σωματείου

Πόροι του σωματείου είναι:

Α. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά των μελών

Β. Διάφορες επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, έσοδα από διαλέξεις και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Άρθρο 12

Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί από έκτακτη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 1978

   Ακολουθούν υπογραφές